kbn kyokushin_logo Stijlplatform Kyokushinkai kbn kyokushin_logo

Contact

KBN Stijlplatform Kyokushinkai

E-mail: info@stijlplatform.nl

Bankrekeningnummer KBN Stijlplatform Kyokushinkai

Bankrekeningnummer: NL32RABO0325006903 t.n.v. P. Zeilstra
t.z.v.  Stijlplatform Kyokushinkai

Contact

KBN Stijlplatform Kyokushinkai

E-mail: info@stijlplatform.nl

Bankrekeningnummer KBN Stijlplatform Kyokushinkai

Bankrekeningnummer: NL32RABO0325006903 t.n.v. P. Zeilstra
t.z.v.  Stijlplatform Kyokushinkai