kbn kyokushin_logo Stijlplatform Kyokushinkai kbn kyokushin_logo

Blog

02-02-2020 – Kumitetraining

Vandaag was het dan zover, een gezamenlijke kumitetraining met karateka van ons stijlplatform. Iedere leeftijd/graad was welkom en de opkomst was boven verwachting, dus er komt wat mij betreft een vervolg.

Onder leiding van sensei Joris Drachman ging de groep enthousiast aan het werk. De warming-up had als thema: “ontwijken en bewegen tijdens kumite”. Sensei Joris had hiervoor een aantal oefeningen bedacht.

Na de warming-up gingen we verder met oefenen van wedstrijdsituaties. Aan bod kwamen ritme, timing, uitvoering van een techniek, controle, alert blijven en niet te vergeten kiai en sanchin.

Het is moeilijk om kort te omschrijven wat we allemaal gedaan hebben, maar leuk en leerzaam was het zeker. Ik kan daarom iedereen aanraden de volgende keer ook te komen.

Pieter Zeilstra

19-01-2020 – Nieuwjaarstraining

Op 19-01-2020 was het weer zo ver, de eerste training van het jaar 2020. Dit jaar werd de nieuwjaarstraining voor het eerst in Meppel gehouden en was Evert Baumgarten onze gastheer.

De les stond onder leiding van shihan Pierre Drachman en sensei Wayne Verheuvel en zij hadden de les in twee gedeeltes opgesplitst.

In het eerste gedeelte van de les kwamen de kyokushinkai kumites weer aan bod en kregen we verdere uitleg van shihan Pierre over de principes (zie vorige blog). Daarna nam sensei Wayne het stokje over en had hij als les thema bunkai van de 4e en 5e pinan.

Nadat we een aantal keren de pinan hadden gelopen werden we in groepen opgedeeld met als opdracht een bunkai te maken met je groep. We werden tijdens het maken van de bunkai voorzien van tips en aanwijzingen om een goede bunkai te maken van een pinan.

Aan het einde van de les moesten we onze eigen bunkai presenteren. Het was goed om te zien dat in de betrekkelijk korte tijd die we hadden er toch een heel “gevecht” getoond kon worden. Top! Ik kan niet anders zeggen dat het wederom een leuke les was en van mij mag de Werkgroep Techniek wel vaker een les over bunkai geven ;).

Pieter Zeilstra

Training Stijlplatform Kyokushinkai (SPK)

Op 22 december vond de laatste training plaats van 2019.
De training werd gegeven door Shihan Pierre Drachman.
Het thema was Kyokushinkai kumite.
De Shihan behandelde de aanpassingen van de vorm.
De principes van zelfverdediging in de kumites werden ook benadrukt.
Bij de vorm werd vooral aandacht geschonken aan eenvoud en logica.
De Shihan sprak over vijf principes:

 1. Beschermen – afweren, ontwijken, blokkeren
 2. Afleiden – balansverstoring, aanvalsritme onderbreken
 3. Uitschakelen – stoot, trap of druk op vitaal lichaamsdeel
 4. Afstand – afduwen van uke, zelf naar achter of opzij verplaatsen
 5. Effect – controleren van daadwerkelijke uitschakeling of overgave
  Wil je graag weten wat de kumite aanpassingen zijn, kom dan op de SPK trainingen.
  In 2020 worden de aangepaste kumite verplicht gesteld.

Eleina Nieborg

13-10-2019 – Centrale Training

VERSLAG
Verslag Stijlplatform Kyokushinkai Leusden – 13 oktober 2019
Groep: Kyugraden (10:30-12:00 uur)

Onder leiding van Shihan Pierre Drachman werd op zondag 13 oktober jl. de centrale Kyu-& Dangraadtraining in Leusden gehouden.

De warming-up stond in het teken van soepel, in een begrenst gebied door elkaar bewegen, zwaaien met armen en snelle been verplaatsingen zonder in contact met elkaar te komen. Uiteraard werden de push- en sit-ups niet vergeten.

In afstemming met de groep werd besloten om het 1e Dan programma te behandelen. Met name aandacht voor de standen en de technieken in kihon kata.

Met name bij de standen werden door de shihan opmerkelijke onderlinge verschillen geconstateerd. Toelichting en uitleg werd gebruikt om het belang van de standen onder de aandacht te brengen.

Uitgebreid is stilgestaan bij de standen en kihon kata. Dit lijkt wat overdreven, maar een goede stand is van essentieel belang voor een goede uitvoering van de vervolg techniek. Shihan Drachman noemde expliciet dat je stand en je kihon kata het fundament is van je karate.

Renraku waza sono ichi en sono ni gelopen. In deze discipline stond de shihan stil bij het effect van de trappen alsmede hoe de trappen goed te maken.

Tsuki no kata en Saifa werden diverse keren beoefend, met wederom de standen als middelpunt. Als laatste de kyokushinkai kumites sono ichi en sono ni uitgevoerd. Door tijd te nemen voor de toelichtingen en uitleggen tijdens de training was er helaas geen tijd meer voor de ippon kumites.

Voor mij is door het nemen van tijd, naast de waarde van toelichting en uitvoering, een leerzaam moment ontstaan. Eveneens het plezier hebben in de training. Ook dit aspect is door shihan Drachman prima is ingevuld.

M.i. draagt het Stijlplatform met zijn docenten bij aan overdracht van kennis en vaardigheden.

De eerst volgende centrale Kyu-& Dangraadhouders training van
10:30 uur – 12:00 uur in Leusden is op 22 december 2019.
Thema wordt nog bekend gemaakt.

Met dank aan Cor Verhoeven voor het verslag!

Zondag 19 november 2018 volle bak!

Plaats van handelingen: Leusden, sportcentrum Theo Meijer,

De training stond onder leiding van Shihan Pierre Drachman. Wij begonnen de training met een spelvorm. Was je niet op tijd of niet met de juiste aantal mensen dan kreeg je een ‘straf’ door 5 maal op te drukken of 10 maal sit ups. Nadat iedereen lekker warm was begon de les. De onderwerpen die langs kwamen waren Garyu en Seipai. Het laatste half uur gingen wij aan de slag met bunkai van pinan sono ni. Garyu en Sepai was voor een deel van de groep aanleren en voor het andere deel herhalen. Het aanleren/herhalen ging op een ontspannen maar gedisciplineerde manier. Nu was bunkai aan de beurt. Het begin van pinan sono ni kregen wij van de Shihan en het einde van het kata was eigen invulling/idee. Het doel van de eigen invulling was verbanden te leggen tussen verschillende kata en te ontdekken hoe het kata in de praktijk zou kunnen zijn. Het was een leerzame en leuke les.

Wayne Verheuvel Sportschool Yuzyo

groep_20171117

groep_20171119

Na afloop van de training werd de algemene ledenvergadering gehouden. De vergadering verliep in een goede sfeer en heeft opgeleverd dat de vacatures in zowel de werkgroep techniek als de werkgroep organisatie volledig zijn ingevuld.

De werkgroep techniek wordt ingevuld door:
Pierre Drachman, Bert Slot, Evert Baumgarten en Sergio Schouten.
De werkgroep organisatie wordt ingevuld door:
Rob Quant, Tijn Schellekens, Jaap de Vries en Pieter Zeilstra. Jaap en Pieter nemen de financiële taken op zich en Rob en Tijn nemen de overige taken voor hun rekening.

Wij wensen allen een vruchtbare samenwerking en danken eenieder voor hun bereidheid om tijd en energie te steken in het welzijn van ons stijlplatform!

Alle aanwezigen bij de vergadering verdienen ook een woord van dank voor hun constructieve inbreng. Tot de volgende keer.

Stijlplatform Training 11-06-2017

De training was van 10:30-12:00 uur .

Bij aanvang dacht sensei Bert Slot dat er niet zoveel mensen zouden komen, omdat hij maar een paar mensen in de kantine zag zitten, maar boven waren er al ongeveer 6 mensen aan het wachten. De warming-up was in een spel vorm waarbij je moest blokken en moest aanvallen. Na de warming-up is er gewerkt  aan details in de renraku waza 1 en het kata, Kihon no kata, Tsukino kata waarbij er werd gelet op de juiste ademhaling en dat je ontspant. Bij Kihon no kata werd er verschillende oefeningen gedaan waarbij er werd toe gewerkt naar renraku waza. Waarbij er ook weer werd gelet op ademhaling en detail. Ook werden er specifieke vragen gesteld waar sensei Bert Slot antwoord op gaf. Er was bijvoorbeeld de vraag, wat is het tempo van het kata, waarbij aan het eind leerlingen van drie verschillende scholen het kata moesten uitvoeren waarbij bleek dat het tempo van alle drie de keren bijna identiek was. Aan het eind gingen we af-groeten en met een tevreden gevoel we naar huis.

Twan Lases, SambonSports Karate-Kickboxing

Onze ervaringen tijdens de training zondag 19 februari

spk-19-02-2017

Afgelopen Op zondag 19 februari 2017 heeft er weer een Stijlplatform Kyokushinkai training plaats gevonden in Leusden onder leiding van shihan Pierre Drachman en shihan Peter Lewerissa.
Er was een mooie grote opkomst van ongeveer 40 karateka van verschillende niveaus. De training was van 11:00 uur tot 13:00 uur. Het doel van de les was het leren van elkaar.

Na het groeten werd er door shihan Drachman een kleine warming-up gegeven. De karateka dribbelden kris kras door elkaar heen en moesten een handschoen binnen 3 seconden overgooien. Op het niet vangen van de handschoen stond een ‘sanctie’ van vijf keer opdrukken, SSW (Stiekem Sterk Worden). Telkens kwam er een handschoen bij en naar gelang er meer handschoenen in het spel kwamen werd er ook minder gevangen. Je zag dat de karateka de handschoenen snel over wilden gooien, daardoor werden de handschoenen vaak lukraak in de lucht gegooid in de hoop dat iemand deze ving. Na deze warming-up begon de training. De dangraadhouders werden aan de rechterkant gepositioneerd en de kyugraadhouders aan de linkerkant van de dojo.
We begonnen met het onderdeel kihon, daar werd gestart met het uitvoeren van alle standen die men voor de tweede dan examen moet kennen. De hele groep deed hier aan mee en met name de standen moroashi dachi en kosa dachi werden nader toegelicht. Daarna deden we geri waza en oefenden op: gin, mae, mawashi, kansetsu, yoko, ushiro en ura mawashi geri.
Shihan Pierre Drachman legde uit, dat je bij de ushiro geri niet te snel het lichaam moet doordraaien omdat het anders al gauw een yoko geri wordt in plaats van een ushiro geri en dat de voet zoveel mogelijk met de tenen naar beneden moet wijzen.
Daarop volgend werd aandacht besteed aan het onderdeel kihon no kata. Er werd verplaatst in de standen zenkutsu dachi en kokutsu dachi met de verdedigingstechnieken (uke waza), in combinatie met geri waza met als eind techniek een gyaku tsuki en gohon nukite. Aandachtspunt hierbij was de heup inzet en hikité. Ook werden de renraku waza beoefend de 1e en 2e renraku waza werden uitgevoerd door de kyugraadhouders terwijl de 3e en 4e renraku waza werden uitgevoerd door de dangraadhouders. Aandachtspunt hierbij was om op eigen kunnen en snelheid de technieken uit te voeren en ze niet af te raffelen het einde van de techniek bepaald het tempo!
Ten slotte werd het onderdeel kata getraind. Shihan Peter Lewerissa nam de leiding over de kyugraadhouders en trainde met hen de Pinan sono ichi, sono ni, sono san, sono yon en sono go.
Shihan Pierre Drachman begon bij de dangraadhouders met de Tsukino kata en daarna splitste hij de groep in tweeën. De ene groep bestond uit 1e dangraadhouders en een gedeelte van de aanwezige 2e dangraadhouders, zij kregen de opdracht om de kata Garyu te oefenen.
De andere groep bestond uit het andere gedeelte van de 2e dangraadhouders en de aanwezige hogere dangraadhouders die de kata Sepai gingen oefenen. Aan het eind van de les werd door iedere groep de geoefende kata gedemonstreerd.
Het is mooi te zien dat er nog maar weinig verschillen qua technieken zijn tussen de verschillende sportscholen. De stijlgroep Kyokushinkai heeft een standaard neergezet die iedere karateka met enthousiasme beoefend.
Na de eindgroet werd er nog uitleg gegeven over dojo etiquette.
Na het groeten in zazen staan eerst de shihan en de sensei op, daarna het kader en dan pas de kyu graden. Samengevat was de stijlnaam zeer van toepassing. Er werd in samenwerking uiterst hard gewerkt met de juiste mentaliteit naar de uiterste waarheid KYOKUSHINKAI!

Osu! Maarten de Soeten, Sportschool Yuzyo.

De ervaringen van Fred Veenhof.
Zondag 19 februari 2017 – Vandaag was er een centrale training in Leusden voor de Kyu- en Dan graadhouders.
Ik mag wel zeggen dat de zaal goed gevuld was met diverse niveaus en ik zag veel nieuwe gezichten. Voor mijn gevoel was de les in drie delen opgedeeld, namelijk: Kihon,Renraku Waza en Kata.
Na een korte warming-up ging de les goed van start, wij begonnen de les met de Dachi Waza – de 14 voetstanden. Daarna liep de les over in diverse Kihon technieken. De groep was gesplitst in Kyu houders en Dan graadhouders. De Dan graadhouders werd gevraagd meerdere technieken uit te voeren. Het ging hierbij om je voetstanden, je bewegingen helemaal af te maken en goed gebruik te maken van je Hikite. Dat waren goede oefeningen waarin je je energie en technieken behoorlijk in kwijt kon. Het tweede gedeelte was Renraku Waza, weer werden wij in twee groepen verdeeld. De groep Kyu houders liepen Renraku Waza 1 en 2, de Dan graadhouders liepen Renraku Waza 3 en 4. De groepen liepen de vormen met de gezichten tegenover elkaar. Dat was eerst wel even wennen om niet in verwarring te komen. Het leuke hiervan is dat je je niet moet laten afleiden.
In de laatste fase van de les werd de groep echt opgesplitst in nog meerdere groepen om kata voor elk niveau te oefenen. Iedere groep kreeg een kata toegewezen waarin wij als groep, deze meer eigen moesten maken en aan het einde van de les moesten laten zien voor de andere karateka’s. Tijdens het oefenen van de kata is het leuk om te horen en te zien hoe ieder zijn eigen interpretatie van een kata heeft. Een aantal punten van discussie blijft er altijd wel bestaan.
Dan de eindfase, de kata lopen. Het blijft uiteindelijk toch een soort van spannend als je de kata moet lopen tegenover de andere karateka’s. Je weet … zij zien ieder foutje, maar twijfelen kan niet, dat ziet er nog beroerder uit. Tijdens de kata ‘vergeet’ ik mijn omgeving en ik probeer de kata te beleven. Toch ga ik ervoor en ik ga die voldoening eruit halen (uiteindelijk heeft een ieder dezelfde uitdaging, je kata laten zien).

Al met al was het een erg leuke training, veel nieuwe gezichten. Hopelijk zie ik jullie vaker op de centrale training.

Fred Veenhof, Sportschool Yuzyo

De ervaringen van Claudia Mc Koy.
Op zondag 19 februari werd er een gezamenlijke training gegeven door shihan Pierre Drachman wat in hield dat kyu- en dangraden gezamenlijk trainden tijdens de bijna 2 uur durende training. Shihan Peter stond hem bij tijdens het onderdeel kata. Vanuit het hele land kwamen de karateka’s naar Leusden. De opkomst was overweldigend. De training werd begonnen met een warming-up. Deze bestond eerst door elkaar te rennen en daarna werden er een karatevuistje in de groep gegooid welke niet de grond mocht raken. Deze moest dus steeds overgegooid worden terwijl er nog steeds door elkaar heen gelopen moest worden. Anders was het 3x opdrukken. Zo kwamen er uiteindelijk een stuk of 8 vuistjes tijdens de warming-up in. Hierna kwam kihon aan bod. De karateka met een kyu graad kregen andere technieken dan de karateka met dan graden. Zo ook met het onderdeel kihon kata. Tijdens de kata werd de groep in drieën gedeeld. Als afsluiting van de les werd door iedere groep de kata gedemonstreerd welke men geoefend had. Terwijl er natuurlijk altijd puntjes waren waar aangewerkt moet worden werd er tijdens de training goed gewerkt.

Claudia Mc Koy, Sportschool Yamanobori

Uitstekend resultaat examens 11 december 2016

Zondag 11 december 2016, deze keer werden de KBN examens gehouden in Sporthal de Sypel in Harderwijk waar een groot aantal karateka zich presenteerde voor de verschillende examencommissies. Ons stijlplatform kan terugkijken op een bijzonder mooi resultaat.
geslaagden_budoschooltonneuhaus_20161211
De volgende kandidaten zijn geslaagd voor het examen:
1e dan Monica Verhoeven
2e dan Kitty Bakker
2e dan Jennifer Palmieri
2e dan Maaike Schouten
2e dan Elwin Vermeulen
3e dan Annemiek Borsje
Allen trainen bij Budoschool Ton Neuhaus in Hoorn.

De examencommissies hebben allen met het behaalde resultaat van harte gefeliciteerd.

Op de foto ontbreekt Annemiek Borsje, zij was zich op dat moment aan het voorbereiden.

Helaas kon aan één kandidaat geen diploma voor de volgende dangraad worden uitgereikt door een net niet voldoende presentatie van de examenstof. Wij zijn ervan overtuigd dat een volgende keer het resultaat wel voldoende zal zijn.

Wij wensen iedereen nog veel plezier en succes bij het vervolg van de sportieve weg.

Bob Gerrissen – Ik vond 4 december 2016 een top-training!

Zondag 4 december 2016 heeft er weer een fijne en leerzame training van het Stijlplatform plaats gevonden. De training had een andere opzet dan we gewend zijn van de maandelijkse Stijlplatform training. Tijdens deze training stond het 2de danexamen op het programma. Ditmaal was de training niet alleen voor de karateka’s maar ook voor de aanwezige examinatoren van het Stijlplatform. De examinatoren kregen tijdens deze training de gelegenheid hun beoordelingsvaardigheden te trainen en ook was de training een goed moment om alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen (voor zover hier nog geen sprake van was natuurlijk). Voor zowel de karateka’s als de examinatoren was de training een goed leermoment ter voorbereiding op de danexamens.

De training.

Na het groeten heeft Shihan El Ayachi de gelegenheid genomen om een en ander uit te leggen over de opzet van de training. Hij heeft daarbij de volgende punten toegelicht:
· het streven naar een hoog niveau voor de danexamens, en
· eenduidig beleid voor de beoordeling van de examenstof.

Na de korte uitleg namen de examinatoren hun plek in in de dojo en kregen de karateka’s (“examen kandidaten”) een exameninstructie. De instructie bestond uit het doornemen van het 2de dan programma. Een aantal karateka’s kreeg daarbij de instructie (expres) fouten te maken zodat de examinatoren getest konden worden.

Voorafgaand aan het lopen van het 2de dan programma hebben de karateka’s eerst nog een korte warming-up gehad. Vervolgens is er gestart met Kihon en daarna met Kihon Kata. Tijdens het lopen werd het tempo aangegeven door Sensei Bert Slot. Na het Kihon gedeelte vervolgden we met het lopen van Kata’s. Om in te komen is er begonnen met 4 kata: Tsuki-no kata, Gekisai dai en vervolgens Yangtsu en Gekisai sho.

Na de kata’s zijn we verder gegaan met driedelige combinatie kumite en Kyokushinkai kumite. De training is geëindigd met het vrije gevecht.
Ik vond het een heerlijke training en lekker om weer een examenprogramma te lopen. De trainingen van het Stijlplatform geven mij weer extra motivatie om zelf ook weer te gaan werken en trainen voor mijn 4de dan.

Osu, Bob Gerrissen

KBN geeft goedkeuring aan vernieuwde exameneisen

Zoals vandaag tijdens de jaarvergadering ter sprake kwam delen wij allen de hartstocht en passie van het Kyokushinkai karatedo. Daartoe hebben we ons binnen het stijlplatform verenigd en samen met elkaar kaders gesteld, afspraken gemaakt en trainen we samen tijdens de diverse centrale trainingen. We hebben het afgelopen jaar verschillende zaken met elkaar doorgenomen met als grootste en meest uitdagende onderwerp de exameneisen. Daarbij zijn de angels die in de oude exameneisen werden ervaren verwijderd en vervangen door andere combinaties van technieken. Tegelijkertijd zijn ook de eisen voor de vierde en vijfde dangraden geformuleerd en is ook nog eens kritisch gekeken naar de opbouw van de exameninhoud in totaal. Ook hebben we geluisterd naar de verschillende opmerkingen van de leden en leerlingen heeft geleid tot de huidige opstelling. We hebben de aanpassingen en uitbreidingen de afgelopen tijd in meerdere bijeenkomsten besproken, eigen gemaakt en met elkaar beoefend. Onze inspanningen hebben de gewenste vruchten afgeworpen! Recent heeft de coördinator danexamens van de KBN ons laten weten dat de herziene versie van de exameneisen is goedgekeurd door de KBN. De nieuwe eisen en examenstof zijn inmiddels gepubliceerd op de KBN-website. Dat is iets waar we met z’n allen trots op mogen zijn! De werkgroep techniek dankt een ieder die op eigen wijze een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming en herziening van de exameneisen. Het was een voorrecht om namens alle leden hieraan te mogen werken en dit tot een succes te maken. Examenkandidaten die al even bezig zijn met hun examenvoorbereiding kunnen tot 1 januari 2018 kiezen of zij examen afleggen volgens de oude exameneisen of de recent goedgekeurde eisen die nu op de site van ons en de KBN staan. Voor examenkandidaten voor vierde en vijfde dan geldt deze keuzemogelijkheid tot 1-1-2019.

De exameneisen zijn ook op deze site te raadplegen via deze link.

Leusden, 09-10-2016

Verslagen door deelnemer Tijn van Slingerland Karate te Capelle aan den IJssel.

Training 11:00-12:30 uur

Afgelopen zondag was het weer tijd voor een landelijke training georganiseerd door het Stijlplatform. De eerste training werd verzorgd door shihan Mohammadi El Ayachi en de nadruk lag op de stof voor het eerste dan examen. Leuk om te melden is dat er weer een hoop nieuwe gezichten waren om kennis mee te maken. Na een uitgebreide warming-up gingen we aan de slag met kihon no kata. Heen en weer bewegen met verschillende technieken en combinaties als voorbereiding op de eerste dan. Op verzoek werd extra aandacht besteed aan de traptechnieken, wat leidde tot verschillende combinaties van trap en stoot. Met heldere uitleg en metaforen van de heer El Ayachi werden de puntjes op de i gezet door de aanwezigen. Aan het eind van de training was nog tijd voor de eerste en tweede kyokushinkai kumites met specifieke aandacht voor actie-reactie en écht contact maken. De eerste training van de dag werd afgesloten met de welbekende groepsfoto.

groep1_20161009

Training 12:30-14:00 uur

Met een prima opkomst ging de tweede training van de dag van start onder leiding van shihan Pierre Drachman. Na een korte opening en uitleg over de nieuwe danexameneisen begonnen we met een warming-up door in subgroepjes de pinans te herhalen, waarbij de groepjes steeds van hoek in de zaal wisselden. Na de warming-up kwam uitleg over de veranderingen in de kihon no kata en werd gevraagd of er nog specifieke wensen waren voor de inhoud van de training. Vervolgens gingen we aan de slag met verschillende combinatietechnieken uit de nieuwe danexameneisen. Voor sommigen wat nieuw en onwennig, de inzet en motivatie was zeker aanwezig en al snel was de groep lekker bezig. Na de kihon no kata was er aandacht voor de veranderingen bij de ippon en nihon kumite. In tweetallen gingen de aanwezigen aan het werk om te oefenen met ippon en nuhon kumite en het bedenken van eigen (creatieve) vormen van bewegen, weren en tegenaanvallen. Dit leidde aan het eind van de training tot een hoop succesvolle demonstraties voor de groep met leuke en creatieve kumites. Door de training heen was er tevens (korte) aandacht voor de kata’s garyu en seipai. Om iets na 14:00 uur keek iedereen terug op een geslaagde training en uiteraard werd weer een groepsfoto gemaakt.

Met dank aan shihan Mohammadi El Ayachi, shihan Pierre Drachman en sensei Rob Quant (foto’s en administratie).

Tijn

groep2_20161009

Kijk voor meer foto en video-opnamen op onze Facebookpagina.

WT-lid Bert Slot verzorgt gastles bij sportschool Slingerland

Zaterdag 30 januari hebben wij een 2 uur durende training gehad van sensei Bert Slot. Normaal mijn werkdag, maar dit wilde ik niet missen. Er was een goede opkomst, alle leeftijden en banden waren vertegenwoordigd. Na een goede warming up volgde kihon no kata en om het af te sluiten kumite oefeningen. Het waren oefeningen die je aan het denken zetten om bewust te worden van wat je aan het doen was. Er werd fanatiek geoefend. Voor de jongere deelnemertjes was het best spannend. Er werd aandachtig geluisterd en de opdrachten werden zo goed mogelijk uitgevoerd. Vreemde ogen dwingen, dat bleek wel! Het was een intensieve, zeer leerzame training in een serieuze, maar ontspannen sfeer. Iedereen zette zijn beste beentje voor. Het was geweldig om hier aan te mogen deelnemen en kan het alle karateka’s aanbevelen.
– Melissa Boltjes

Zondag 14 februari 2016 centrale training

Lees hier het verslag van onze enthousiaste karateka Curt Haagedoorn.

Zondagochtend 14 februari kwamen 18 karateka`s bijeen om onder leiding van shihan Mohammadi El Ayachi en shihan Pierre Drachman weer een stijlgroeptraining te doen.
De les stond dit keer in het teken van dangraden stof uit de eerste t/m vierde dangraad examens. Om half elf stond iedereen paraat en na de gebruikelijke begroeting begon de les met een warming up.
Shihan El Ayachi volgde na de warming up met een oefening die wij eerst allen alleen uitvoerden: jodan kizami (tsuki) met voorwaartse verplaatsing gevolgd door een gyaku tsuki met de tweede verplaatsing (kamae dachi/zenkutsu dachi). Kort daarna dezelfde oefening maar dan met partner. Deze oefening werd later uitgebreid met aanvullend blok en counter. Centraal stond hierin goede ma ai, effectiviteit van blok (shotei, osae uke), counter (gyaku tsuki, binnenwaartse beenveeg, enpi) en vooral, als verdediger, snel en vloeiend bewegen. Daarna werden een aantal variaties op dit thema geoefend. De opbouw van deze oefening was er op gericht om minstens 4 effectieve technieken correct uit te voeren. Hiermee was deze oefening dus een opzet voor een dangraden eis waarbij kandidaten zelf logische en effectieve combinaties bedenken. Deze moeten dan alleen, maar ook als bunkai met partner, worden uitgevoerd.
Op basis van deze combinaties werden groepjes van drie gemaakt waarin volgens hetzelfde principe eigen combinaties moesten worden bedacht die over en weer werden getraind. Vervolgens werden de door de deelnemers bedachte combinaties gedemonstreerd. Voorbeelden waren een aanval met mae geri, gevolgd door mawashi geri (jodan) met counters en daarna nog een variant met mae geri, opgevolgd door ura mawashi geri. Bij de dangraadhouders is meestal wel enige ervaring vanuit judo of jiu jitsu aanwezig zodat vallen en valbreken geen probleem zou moeten zijn.
Deze vier- (of soms vijf)delige combinaties doen denken aan de bekende renraku waza`s. Veel van de uitgevoerde technieken kunnen echter ook heel goed in zelf ontworpen Kyokushinkai kumites worden gebruikt, of omgekeerd, uit de bekende Kyokushin kumites worden ‘geleend’ en in een (eigen) renraku waza worden toegepast.

De tijd vloog voorbij en in het laatste deel van de les werd ook nog stil gestaan bij het onderdeel kata. Eerst liepen wij samen kata Saifa, daarna gevolgd door Seienchin, Kanku en tot slot Sushi Ho. Na dik anderhalf uur werd deze stijltraining afgesloten met de traditionele buiging (rei) en een applaus voor de shihans. Alle deelnemers konden de mat nu voldaan af. Maar niet nadat er eerst een groepsfoto was gemaakt!
20160214-3
Links op de foto de auteur van dit stuk, Curt Hagedoorn.

Eerste lessen van 2016 weer een succes!

17 januari 2016, de locatie als vanouds Theo Meijer Sport in Leusden, onze enthousiaste leden van de werkgroep techniek en natuurlijk onze en super gemotiveerde karateka troffen elkaar voor de eerste trainingen van 2016. De kleine budozaal was net groot genoeg voor onze karateka. Zowel de ochtend als de middagtraining werd goed bezocht, enkelen volgden beide trainingen. Helaas moest een aantal enthousiaste karateka wegens ziekte of andere oorzaak afmelden. Lees hierna de ervaringen van Lucinda Honselaar, deelneemster aan de eerste les.

In de eerste les van het jaar hebben we het over de heupinzet gehad. Met daarbij behorende onderwerpen: hoe ondersteunt de heup een techniek en op welke manier gebruik je je heup? We gingen een partner uitzoeken maar diegene mocht geen bekende zijn. Met je partner ging je de eerste en tweede renraku waza doen. Hierbij heb je tegenkracht van je partner en daarbij is het belangrijk dat je goed je heup inzet, want als je goed je heup inzet kom je verder met de stoot of trap en bij een verdediging sta je sterker en dan kun je de aanvallende techniek goed opvangen. Het laatste deel van de les hebben we veel besteed aan Tsuki no kata. In Tsuki no kata heb je veel verschillende standen en bij elke stand is het belangrijk dat je je heup vastzet op de goede manier. Dus als je met je rechter stoot, dan is je rechter heup naar voren. Dit probeerde ik zo goed mogelijk bij elke stand van de kata te doen. Ik vind persoonlijk Tsuki no kata een mooie en fijne kata om dat te leren. Ik vond deze les erg leerzaam en leuk. Voor mij was het erg vertrouwd omdat mijn oude leraar Bert Slot de les gaf.

Helaas hebben we geen groepsfoto van de eerste groep, de tweede groep heeft zich wel laten vereeuwigen. Zie de groepsfoto. Een verslag volgt nog.
20160117_2s

6 december 2015 een TOP-dag!!

Op 6 december, en onder toeziend oog van de goedheiligman, werden de nationale dangraad examens gehouden.

Het stijlplatform was op die dag goed vertegenwoordigd met een grote schare aan kandidaten. Kandidaten die over het algeheel een mooi examen lieten zien. De aanwezige examinatoren, onder het toeziend oog van de coördinator van het stijlplatform en het bondsbestuur, zagen een goede ingevulde dag. De kandidaten verschenen goed voorbereid voor de examinatoren en het publiek om hun kwaliteiten te laten zien.

Het klapstuk van de dag was toch wel het 5e dan examen van Rob Quant en Bert Slot. Na maanden van hard trainen, finetunen en afzien was het aan hen om hun kunnen te demonstreren. In een strak, goed in elkaar gezet examen lieten beide heren zien te beschikken over de juiste beleving, inzet, kime en controle om na afloop van de voorzitter van de KBN hun welverdiende diploma in ontvangst te nemen. Omdat foto’s meer zeggen dan woorden verwijzen we graag naar de opnames!
Klik hier voor de foto’s.

Wij feliciteren met het behalen van de:

1e dan:
Alida Wijbenga
Marcel Medema
Manouk van Egmond
Marcel Johan de Ruijg

2e dan:
Dennis Balder
Bjorn Tuinstra
Pieter Zeilstra
Antoine Willems
Alper Tekin Erdogan
Bert Bruns
Sigrid de Koff

3e dan:
Joris Drachman
Lesley Snijder

5e dan:
Rob Quant
Bert Slot
_mg_3394-2

dsc07468-3

Een dankwoord aan de examinatoren is hier zeker op zijn plaats, want zonder hun inspanningen zouden de examens niet mogelijk zijn, van links naar rechts staan: Peter Lewerissa, Pierre Drachman, Evert Baumgarten, Remon Hartkamp, Mohammadi El Ayachi, Claudia Mc Koy-Dijk, Wayne Verheuvel, Sergio Schouten en Jaap de Vries.

De examinatoren 20151206

De examinatoren 20151206

Onze hartelijke dank gaat naar Jos Palm voor het plaatsen van de foto’s in onze fotogalerij. Heb je nog foto’s die je wil laten opnemen? Stuur ons dan een bericht, dan regelen we dat.

Met vriendelijke groet, Sergio Schouten.

Blog

02-02-2020 – Kumitetraining

Vandaag was het dan zover, een gezamenlijke kumitetraining met karateka van ons stijlplatform. Iedere leeftijd/graad was welkom en de opkomst was boven verwachting, dus er komt wat mij betreft een vervolg.

Onder leiding van sensei Joris Drachman ging de groep enthousiast aan het werk. De warming-up had als thema: “ontwijken en bewegen tijdens kumite”. Sensei Joris had hiervoor een aantal oefeningen bedacht.

Na de warming-up gingen we verder met oefenen van wedstrijdsituaties. Aan bod kwamen ritme, timing, uitvoering van een techniek, controle, alert blijven en niet te vergeten kiai en sanchin.

Het is moeilijk om kort te omschrijven wat we allemaal gedaan hebben, maar leuk en leerzaam was het zeker. Ik kan daarom iedereen aanraden de volgende keer ook te komen.

Pieter Zeilstra

19-01-2020 – Nieuwjaarstraining

Op 19-01-2020 was het weer zo ver, de eerste training van het jaar 2020. Dit jaar werd de nieuwjaarstraining voor het eerst in Meppel gehouden en was Evert Baumgarten onze gastheer.

De les stond onder leiding van shihan Pierre Drachman en sensei Wayne Verheuvel en zij hadden de les in twee gedeeltes opgesplitst.

In het eerste gedeelte van de les kwamen de kyokushinkai kumites weer aan bod en kregen we verdere uitleg van shihan Pierre over de principes (zie vorige blog). Daarna nam sensei Wayne het stokje over en had hij als les thema bunkai van de 4e en 5e pinan.

Nadat we een aantal keren de pinan hadden gelopen werden we in groepen opgedeeld met als opdracht een bunkai te maken met je groep. We werden tijdens het maken van de bunkai voorzien van tips en aanwijzingen om een goede bunkai te maken van een pinan.

Aan het einde van de les moesten we onze eigen bunkai presenteren. Het was goed om te zien dat in de betrekkelijk korte tijd die we hadden er toch een heel “gevecht” getoond kon worden. Top! Ik kan niet anders zeggen dat het wederom een leuke les was en van mij mag de Werkgroep Techniek wel vaker een les over bunkai geven ;).

Pieter Zeilstra

Training Stijlplatform Kyokushinkai (SPK)

Op 22 december vond de laatste training plaats van 2019.
De training werd gegeven door Shihan Pierre Drachman.
Het thema was Kyokushinkai kumite.
De Shihan behandelde de aanpassingen van de vorm.
De principes van zelfverdediging in de kumites werden ook benadrukt.
Bij de vorm werd vooral aandacht geschonken aan eenvoud en logica.
De Shihan sprak over vijf principes:

 1. Beschermen – afweren, ontwijken, blokkeren
 2. Afleiden – balansverstoring, aanvalsritme onderbreken
 3. Uitschakelen – stoot, trap of druk op vitaal lichaamsdeel
 4. Afstand – afduwen van uke, zelf naar achter of opzij verplaatsen
 5. Effect – controleren van daadwerkelijke uitschakeling of overgave
  Wil je graag weten wat de kumite aanpassingen zijn, kom dan op de SPK trainingen.
  In 2020 worden de aangepaste kumite verplicht gesteld.

Eleina Nieborg

13-10-2019 – Centrale Training

VERSLAG
Verslag Stijlplatform Kyokushinkai Leusden – 13 oktober 2019
Groep: Kyugraden (10:30-12:00 uur)

Onder leiding van Shihan Pierre Drachman werd op zondag 13 oktober jl. de centrale Kyu-& Dangraadtraining in Leusden gehouden.

De warming-up stond in het teken van soepel, in een begrenst gebied door elkaar bewegen, zwaaien met armen en snelle been verplaatsingen zonder in contact met elkaar te komen. Uiteraard werden de push- en sit-ups niet vergeten.

In afstemming met de groep werd besloten om het 1e Dan programma te behandelen. Met name aandacht voor de standen en de technieken in kihon kata.

Met name bij de standen werden door de shihan opmerkelijke onderlinge verschillen geconstateerd. Toelichting en uitleg werd gebruikt om het belang van de standen onder de aandacht te brengen.

Uitgebreid is stilgestaan bij de standen en kihon kata. Dit lijkt wat overdreven, maar een goede stand is van essentieel belang voor een goede uitvoering van de vervolg techniek. Shihan Drachman noemde expliciet dat je stand en je kihon kata het fundament is van je karate.

Renraku waza sono ichi en sono ni gelopen. In deze discipline stond de shihan stil bij het effect van de trappen alsmede hoe de trappen goed te maken.

Tsuki no kata en Saifa werden diverse keren beoefend, met wederom de standen als middelpunt. Als laatste de kyokushinkai kumites sono ichi en sono ni uitgevoerd. Door tijd te nemen voor de toelichtingen en uitleggen tijdens de training was er helaas geen tijd meer voor de ippon kumites.

Voor mij is door het nemen van tijd, naast de waarde van toelichting en uitvoering, een leerzaam moment ontstaan. Eveneens het plezier hebben in de training. Ook dit aspect is door shihan Drachman prima is ingevuld.

M.i. draagt het Stijlplatform met zijn docenten bij aan overdracht van kennis en vaardigheden.

De eerst volgende centrale Kyu-& Dangraadhouders training van
10:30 uur – 12:00 uur in Leusden is op 22 december 2019.
Thema wordt nog bekend gemaakt.

Met dank aan Cor Verhoeven voor het verslag!

Zondag 19 november 2018 volle bak!

Plaats van handelingen: Leusden, sportcentrum Theo Meijer,

De training stond onder leiding van Shihan Pierre Drachman. Wij begonnen de training met een spelvorm. Was je niet op tijd of niet met de juiste aantal mensen dan kreeg je een ‘straf’ door 5 maal op te drukken of 10 maal sit ups. Nadat iedereen lekker warm was begon de les. De onderwerpen die langs kwamen waren Garyu en Seipai. Het laatste half uur gingen wij aan de slag met bunkai van pinan sono ni. Garyu en Sepai was voor een deel van de groep aanleren en voor het andere deel herhalen. Het aanleren/herhalen ging op een ontspannen maar gedisciplineerde manier. Nu was bunkai aan de beurt. Het begin van pinan sono ni kregen wij van de Shihan en het einde van het kata was eigen invulling/idee. Het doel van de eigen invulling was verbanden te leggen tussen verschillende kata en te ontdekken hoe het kata in de praktijk zou kunnen zijn. Het was een leerzame en leuke les.

Wayne Verheuvel Sportschool Yuzyo

groep_20171117

groep_20171119

Na afloop van de training werd de algemene ledenvergadering gehouden. De vergadering verliep in een goede sfeer en heeft opgeleverd dat de vacatures in zowel de werkgroep techniek als de werkgroep organisatie volledig zijn ingevuld.

De werkgroep techniek wordt ingevuld door:
Pierre Drachman, Bert Slot, Evert Baumgarten en Sergio Schouten.
De werkgroep organisatie wordt ingevuld door:
Rob Quant, Tijn Schellekens, Jaap de Vries en Pieter Zeilstra. Jaap en Pieter nemen de financiële taken op zich en Rob en Tijn nemen de overige taken voor hun rekening.

Wij wensen allen een vruchtbare samenwerking en danken eenieder voor hun bereidheid om tijd en energie te steken in het welzijn van ons stijlplatform!

Alle aanwezigen bij de vergadering verdienen ook een woord van dank voor hun constructieve inbreng. Tot de volgende keer.

Stijlplatform Training 11-06-2017

De training was van 10:30-12:00 uur .

Bij aanvang dacht sensei Bert Slot dat er niet zoveel mensen zouden komen, omdat hij maar een paar mensen in de kantine zag zitten, maar boven waren er al ongeveer 6 mensen aan het wachten. De warming-up was in een spel vorm waarbij je moest blokken en moest aanvallen. Na de warming-up is er gewerkt  aan details in de renraku waza 1 en het kata, Kihon no kata, Tsukino kata waarbij er werd gelet op de juiste ademhaling en dat je ontspant. Bij Kihon no kata werd er verschillende oefeningen gedaan waarbij er werd toe gewerkt naar renraku waza. Waarbij er ook weer werd gelet op ademhaling en detail. Ook werden er specifieke vragen gesteld waar sensei Bert Slot antwoord op gaf. Er was bijvoorbeeld de vraag, wat is het tempo van het kata, waarbij aan het eind leerlingen van drie verschillende scholen het kata moesten uitvoeren waarbij bleek dat het tempo van alle drie de keren bijna identiek was. Aan het eind gingen we af-groeten en met een tevreden gevoel we naar huis.

Twan Lases, SambonSports Karate-Kickboxing

Onze ervaringen tijdens de training zondag 19 februari

spk-19-02-2017

Afgelopen Op zondag 19 februari 2017 heeft er weer een Stijlplatform Kyokushinkai training plaats gevonden in Leusden onder leiding van shihan Pierre Drachman en shihan Peter Lewerissa.
Er was een mooie grote opkomst van ongeveer 40 karateka van verschillende niveaus. De training was van 11:00 uur tot 13:00 uur. Het doel van de les was het leren van elkaar.

Na het groeten werd er door shihan Drachman een kleine warming-up gegeven. De karateka dribbelden kris kras door elkaar heen en moesten een handschoen binnen 3 seconden overgooien. Op het niet vangen van de handschoen stond een ‘sanctie’ van vijf keer opdrukken, SSW (Stiekem Sterk Worden). Telkens kwam er een handschoen bij en naar gelang er meer handschoenen in het spel kwamen werd er ook minder gevangen. Je zag dat de karateka de handschoenen snel over wilden gooien, daardoor werden de handschoenen vaak lukraak in de lucht gegooid in de hoop dat iemand deze ving. Na deze warming-up begon de training. De dangraadhouders werden aan de rechterkant gepositioneerd en de kyugraadhouders aan de linkerkant van de dojo.
We begonnen met het onderdeel kihon, daar werd gestart met het uitvoeren van alle standen die men voor de tweede dan examen moet kennen. De hele groep deed hier aan mee en met name de standen moroashi dachi en kosa dachi werden nader toegelicht. Daarna deden we geri waza en oefenden op: gin, mae, mawashi, kansetsu, yoko, ushiro en ura mawashi geri.
Shihan Pierre Drachman legde uit, dat je bij de ushiro geri niet te snel het lichaam moet doordraaien omdat het anders al gauw een yoko geri wordt in plaats van een ushiro geri en dat de voet zoveel mogelijk met de tenen naar beneden moet wijzen.
Daarop volgend werd aandacht besteed aan het onderdeel kihon no kata. Er werd verplaatst in de standen zenkutsu dachi en kokutsu dachi met de verdedigingstechnieken (uke waza), in combinatie met geri waza met als eind techniek een gyaku tsuki en gohon nukite. Aandachtspunt hierbij was de heup inzet en hikité. Ook werden de renraku waza beoefend de 1e en 2e renraku waza werden uitgevoerd door de kyugraadhouders terwijl de 3e en 4e renraku waza werden uitgevoerd door de dangraadhouders. Aandachtspunt hierbij was om op eigen kunnen en snelheid de technieken uit te voeren en ze niet af te raffelen het einde van de techniek bepaald het tempo!
Ten slotte werd het onderdeel kata getraind. Shihan Peter Lewerissa nam de leiding over de kyugraadhouders en trainde met hen de Pinan sono ichi, sono ni, sono san, sono yon en sono go.
Shihan Pierre Drachman begon bij de dangraadhouders met de Tsukino kata en daarna splitste hij de groep in tweeën. De ene groep bestond uit 1e dangraadhouders en een gedeelte van de aanwezige 2e dangraadhouders, zij kregen de opdracht om de kata Garyu te oefenen.
De andere groep bestond uit het andere gedeelte van de 2e dangraadhouders en de aanwezige hogere dangraadhouders die de kata Sepai gingen oefenen. Aan het eind van de les werd door iedere groep de geoefende kata gedemonstreerd.
Het is mooi te zien dat er nog maar weinig verschillen qua technieken zijn tussen de verschillende sportscholen. De stijlgroep Kyokushinkai heeft een standaard neergezet die iedere karateka met enthousiasme beoefend.
Na de eindgroet werd er nog uitleg gegeven over dojo etiquette.
Na het groeten in zazen staan eerst de shihan en de sensei op, daarna het kader en dan pas de kyu graden. Samengevat was de stijlnaam zeer van toepassing. Er werd in samenwerking uiterst hard gewerkt met de juiste mentaliteit naar de uiterste waarheid KYOKUSHINKAI!

Osu! Maarten de Soeten, Sportschool Yuzyo.

De ervaringen van Fred Veenhof.
Zondag 19 februari 2017 – Vandaag was er een centrale training in Leusden voor de Kyu- en Dan graadhouders.
Ik mag wel zeggen dat de zaal goed gevuld was met diverse niveaus en ik zag veel nieuwe gezichten. Voor mijn gevoel was de les in drie delen opgedeeld, namelijk: Kihon,Renraku Waza en Kata.
Na een korte warming-up ging de les goed van start, wij begonnen de les met de Dachi Waza – de 14 voetstanden. Daarna liep de les over in diverse Kihon technieken. De groep was gesplitst in Kyu houders en Dan graadhouders. De Dan graadhouders werd gevraagd meerdere technieken uit te voeren. Het ging hierbij om je voetstanden, je bewegingen helemaal af te maken en goed gebruik te maken van je Hikite. Dat waren goede oefeningen waarin je je energie en technieken behoorlijk in kwijt kon. Het tweede gedeelte was Renraku Waza, weer werden wij in twee groepen verdeeld. De groep Kyu houders liepen Renraku Waza 1 en 2, de Dan graadhouders liepen Renraku Waza 3 en 4. De groepen liepen de vormen met de gezichten tegenover elkaar. Dat was eerst wel even wennen om niet in verwarring te komen. Het leuke hiervan is dat je je niet moet laten afleiden.
In de laatste fase van de les werd de groep echt opgesplitst in nog meerdere groepen om kata voor elk niveau te oefenen. Iedere groep kreeg een kata toegewezen waarin wij als groep, deze meer eigen moesten maken en aan het einde van de les moesten laten zien voor de andere karateka’s. Tijdens het oefenen van de kata is het leuk om te horen en te zien hoe ieder zijn eigen interpretatie van een kata heeft. Een aantal punten van discussie blijft er altijd wel bestaan.
Dan de eindfase, de kata lopen. Het blijft uiteindelijk toch een soort van spannend als je de kata moet lopen tegenover de andere karateka’s. Je weet … zij zien ieder foutje, maar twijfelen kan niet, dat ziet er nog beroerder uit. Tijdens de kata ‘vergeet’ ik mijn omgeving en ik probeer de kata te beleven. Toch ga ik ervoor en ik ga die voldoening eruit halen (uiteindelijk heeft een ieder dezelfde uitdaging, je kata laten zien).

Al met al was het een erg leuke training, veel nieuwe gezichten. Hopelijk zie ik jullie vaker op de centrale training.

Fred Veenhof, Sportschool Yuzyo

De ervaringen van Claudia Mc Koy.
Op zondag 19 februari werd er een gezamenlijke training gegeven door shihan Pierre Drachman wat in hield dat kyu- en dangraden gezamenlijk trainden tijdens de bijna 2 uur durende training. Shihan Peter stond hem bij tijdens het onderdeel kata. Vanuit het hele land kwamen de karateka’s naar Leusden. De opkomst was overweldigend. De training werd begonnen met een warming-up. Deze bestond eerst door elkaar te rennen en daarna werden er een karatevuistje in de groep gegooid welke niet de grond mocht raken. Deze moest dus steeds overgegooid worden terwijl er nog steeds door elkaar heen gelopen moest worden. Anders was het 3x opdrukken. Zo kwamen er uiteindelijk een stuk of 8 vuistjes tijdens de warming-up in. Hierna kwam kihon aan bod. De karateka met een kyu graad kregen andere technieken dan de karateka met dan graden. Zo ook met het onderdeel kihon kata. Tijdens de kata werd de groep in drieën gedeeld. Als afsluiting van de les werd door iedere groep de kata gedemonstreerd welke men geoefend had. Terwijl er natuurlijk altijd puntjes waren waar aangewerkt moet worden werd er tijdens de training goed gewerkt.

Claudia Mc Koy, Sportschool Yamanobori

Uitstekend resultaat examens 11 december 2016

Zondag 11 december 2016, deze keer werden de KBN examens gehouden in Sporthal de Sypel in Harderwijk waar een groot aantal karateka zich presenteerde voor de verschillende examencommissies. Ons stijlplatform kan terugkijken op een bijzonder mooi resultaat.
geslaagden_budoschooltonneuhaus_20161211
De volgende kandidaten zijn geslaagd voor het examen:
1e dan Monica Verhoeven
2e dan Kitty Bakker
2e dan Jennifer Palmieri
2e dan Maaike Schouten
2e dan Elwin Vermeulen
3e dan Annemiek Borsje
Allen trainen bij Budoschool Ton Neuhaus in Hoorn.

De examencommissies hebben allen met het behaalde resultaat van harte gefeliciteerd.

Op de foto ontbreekt Annemiek Borsje, zij was zich op dat moment aan het voorbereiden.

Helaas kon aan één kandidaat geen diploma voor de volgende dangraad worden uitgereikt door een net niet voldoende presentatie van de examenstof. Wij zijn ervan overtuigd dat een volgende keer het resultaat wel voldoende zal zijn.

Wij wensen iedereen nog veel plezier en succes bij het vervolg van de sportieve weg.

Bob Gerrissen – Ik vond 4 december 2016 een top-training!

Zondag 4 december 2016 heeft er weer een fijne en leerzame training van het Stijlplatform plaats gevonden. De training had een andere opzet dan we gewend zijn van de maandelijkse Stijlplatform training. Tijdens deze training stond het 2de danexamen op het programma. Ditmaal was de training niet alleen voor de karateka’s maar ook voor de aanwezige examinatoren van het Stijlplatform. De examinatoren kregen tijdens deze training de gelegenheid hun beoordelingsvaardigheden te trainen en ook was de training een goed moment om alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen (voor zover hier nog geen sprake van was natuurlijk). Voor zowel de karateka’s als de examinatoren was de training een goed leermoment ter voorbereiding op de danexamens.

De training.

Na het groeten heeft Shihan El Ayachi de gelegenheid genomen om een en ander uit te leggen over de opzet van de training. Hij heeft daarbij de volgende punten toegelicht:
· het streven naar een hoog niveau voor de danexamens, en
· eenduidig beleid voor de beoordeling van de examenstof.

Na de korte uitleg namen de examinatoren hun plek in in de dojo en kregen de karateka’s (“examen kandidaten”) een exameninstructie. De instructie bestond uit het doornemen van het 2de dan programma. Een aantal karateka’s kreeg daarbij de instructie (expres) fouten te maken zodat de examinatoren getest konden worden.

Voorafgaand aan het lopen van het 2de dan programma hebben de karateka’s eerst nog een korte warming-up gehad. Vervolgens is er gestart met Kihon en daarna met Kihon Kata. Tijdens het lopen werd het tempo aangegeven door Sensei Bert Slot. Na het Kihon gedeelte vervolgden we met het lopen van Kata’s. Om in te komen is er begonnen met 4 kata: Tsuki-no kata, Gekisai dai en vervolgens Yangtsu en Gekisai sho.

Na de kata’s zijn we verder gegaan met driedelige combinatie kumite en Kyokushinkai kumite. De training is geëindigd met het vrije gevecht.
Ik vond het een heerlijke training en lekker om weer een examenprogramma te lopen. De trainingen van het Stijlplatform geven mij weer extra motivatie om zelf ook weer te gaan werken en trainen voor mijn 4de dan.

Osu, Bob Gerrissen

KBN geeft goedkeuring aan vernieuwde exameneisen

Zoals vandaag tijdens de jaarvergadering ter sprake kwam delen wij allen de hartstocht en passie van het Kyokushinkai karatedo. Daartoe hebben we ons binnen het stijlplatform verenigd en samen met elkaar kaders gesteld, afspraken gemaakt en trainen we samen tijdens de diverse centrale trainingen. We hebben het afgelopen jaar verschillende zaken met elkaar doorgenomen met als grootste en meest uitdagende onderwerp de exameneisen. Daarbij zijn de angels die in de oude exameneisen werden ervaren verwijderd en vervangen door andere combinaties van technieken. Tegelijkertijd zijn ook de eisen voor de vierde en vijfde dangraden geformuleerd en is ook nog eens kritisch gekeken naar de opbouw van de exameninhoud in totaal. Ook hebben we geluisterd naar de verschillende opmerkingen van de leden en leerlingen heeft geleid tot de huidige opstelling. We hebben de aanpassingen en uitbreidingen de afgelopen tijd in meerdere bijeenkomsten besproken, eigen gemaakt en met elkaar beoefend. Onze inspanningen hebben de gewenste vruchten afgeworpen! Recent heeft de coördinator danexamens van de KBN ons laten weten dat de herziene versie van de exameneisen is goedgekeurd door de KBN. De nieuwe eisen en examenstof zijn inmiddels gepubliceerd op de KBN-website. Dat is iets waar we met z’n allen trots op mogen zijn! De werkgroep techniek dankt een ieder die op eigen wijze een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming en herziening van de exameneisen. Het was een voorrecht om namens alle leden hieraan te mogen werken en dit tot een succes te maken. Examenkandidaten die al even bezig zijn met hun examenvoorbereiding kunnen tot 1 januari 2018 kiezen of zij examen afleggen volgens de oude exameneisen of de recent goedgekeurde eisen die nu op de site van ons en de KBN staan. Voor examenkandidaten voor vierde en vijfde dan geldt deze keuzemogelijkheid tot 1-1-2019.

De exameneisen zijn ook op deze site te raadplegen via deze link.

Leusden, 09-10-2016

Verslagen door deelnemer Tijn van Slingerland Karate te Capelle aan den IJssel.

Training 11:00-12:30 uur

Afgelopen zondag was het weer tijd voor een landelijke training georganiseerd door het Stijlplatform. De eerste training werd verzorgd door shihan Mohammadi El Ayachi en de nadruk lag op de stof voor het eerste dan examen. Leuk om te melden is dat er weer een hoop nieuwe gezichten waren om kennis mee te maken. Na een uitgebreide warming-up gingen we aan de slag met kihon no kata. Heen en weer bewegen met verschillende technieken en combinaties als voorbereiding op de eerste dan. Op verzoek werd extra aandacht besteed aan de traptechnieken, wat leidde tot verschillende combinaties van trap en stoot. Met heldere uitleg en metaforen van de heer El Ayachi werden de puntjes op de i gezet door de aanwezigen. Aan het eind van de training was nog tijd voor de eerste en tweede kyokushinkai kumites met specifieke aandacht voor actie-reactie en écht contact maken. De eerste training van de dag werd afgesloten met de welbekende groepsfoto.

groep1_20161009

Training 12:30-14:00 uur

Met een prima opkomst ging de tweede training van de dag van start onder leiding van shihan Pierre Drachman. Na een korte opening en uitleg over de nieuwe danexameneisen begonnen we met een warming-up door in subgroepjes de pinans te herhalen, waarbij de groepjes steeds van hoek in de zaal wisselden. Na de warming-up kwam uitleg over de veranderingen in de kihon no kata en werd gevraagd of er nog specifieke wensen waren voor de inhoud van de training. Vervolgens gingen we aan de slag met verschillende combinatietechnieken uit de nieuwe danexameneisen. Voor sommigen wat nieuw en onwennig, de inzet en motivatie was zeker aanwezig en al snel was de groep lekker bezig. Na de kihon no kata was er aandacht voor de veranderingen bij de ippon en nihon kumite. In tweetallen gingen de aanwezigen aan het werk om te oefenen met ippon en nuhon kumite en het bedenken van eigen (creatieve) vormen van bewegen, weren en tegenaanvallen. Dit leidde aan het eind van de training tot een hoop succesvolle demonstraties voor de groep met leuke en creatieve kumites. Door de training heen was er tevens (korte) aandacht voor de kata’s garyu en seipai. Om iets na 14:00 uur keek iedereen terug op een geslaagde training en uiteraard werd weer een groepsfoto gemaakt.

Met dank aan shihan Mohammadi El Ayachi, shihan Pierre Drachman en sensei Rob Quant (foto’s en administratie).

Tijn

groep2_20161009

Kijk voor meer foto en video-opnamen op onze Facebookpagina.

WT-lid Bert Slot verzorgt gastles bij sportschool Slingerland

Zaterdag 30 januari hebben wij een 2 uur durende training gehad van sensei Bert Slot. Normaal mijn werkdag, maar dit wilde ik niet missen. Er was een goede opkomst, alle leeftijden en banden waren vertegenwoordigd. Na een goede warming up volgde kihon no kata en om het af te sluiten kumite oefeningen. Het waren oefeningen die je aan het denken zetten om bewust te worden van wat je aan het doen was. Er werd fanatiek geoefend. Voor de jongere deelnemertjes was het best spannend. Er werd aandachtig geluisterd en de opdrachten werden zo goed mogelijk uitgevoerd. Vreemde ogen dwingen, dat bleek wel! Het was een intensieve, zeer leerzame training in een serieuze, maar ontspannen sfeer. Iedereen zette zijn beste beentje voor. Het was geweldig om hier aan te mogen deelnemen en kan het alle karateka’s aanbevelen.
– Melissa Boltjes

Zondag 14 februari 2016 centrale training

Lees hier het verslag van onze enthousiaste karateka Curt Haagedoorn.

Zondagochtend 14 februari kwamen 18 karateka`s bijeen om onder leiding van shihan Mohammadi El Ayachi en shihan Pierre Drachman weer een stijlgroeptraining te doen.
De les stond dit keer in het teken van dangraden stof uit de eerste t/m vierde dangraad examens. Om half elf stond iedereen paraat en na de gebruikelijke begroeting begon de les met een warming up.
Shihan El Ayachi volgde na de warming up met een oefening die wij eerst allen alleen uitvoerden: jodan kizami (tsuki) met voorwaartse verplaatsing gevolgd door een gyaku tsuki met de tweede verplaatsing (kamae dachi/zenkutsu dachi). Kort daarna dezelfde oefening maar dan met partner. Deze oefening werd later uitgebreid met aanvullend blok en counter. Centraal stond hierin goede ma ai, effectiviteit van blok (shotei, osae uke), counter (gyaku tsuki, binnenwaartse beenveeg, enpi) en vooral, als verdediger, snel en vloeiend bewegen. Daarna werden een aantal variaties op dit thema geoefend. De opbouw van deze oefening was er op gericht om minstens 4 effectieve technieken correct uit te voeren. Hiermee was deze oefening dus een opzet voor een dangraden eis waarbij kandidaten zelf logische en effectieve combinaties bedenken. Deze moeten dan alleen, maar ook als bunkai met partner, worden uitgevoerd.
Op basis van deze combinaties werden groepjes van drie gemaakt waarin volgens hetzelfde principe eigen combinaties moesten worden bedacht die over en weer werden getraind. Vervolgens werden de door de deelnemers bedachte combinaties gedemonstreerd. Voorbeelden waren een aanval met mae geri, gevolgd door mawashi geri (jodan) met counters en daarna nog een variant met mae geri, opgevolgd door ura mawashi geri. Bij de dangraadhouders is meestal wel enige ervaring vanuit judo of jiu jitsu aanwezig zodat vallen en valbreken geen probleem zou moeten zijn.
Deze vier- (of soms vijf)delige combinaties doen denken aan de bekende renraku waza`s. Veel van de uitgevoerde technieken kunnen echter ook heel goed in zelf ontworpen Kyokushinkai kumites worden gebruikt, of omgekeerd, uit de bekende Kyokushin kumites worden ‘geleend’ en in een (eigen) renraku waza worden toegepast.

De tijd vloog voorbij en in het laatste deel van de les werd ook nog stil gestaan bij het onderdeel kata. Eerst liepen wij samen kata Saifa, daarna gevolgd door Seienchin, Kanku en tot slot Sushi Ho. Na dik anderhalf uur werd deze stijltraining afgesloten met de traditionele buiging (rei) en een applaus voor de shihans. Alle deelnemers konden de mat nu voldaan af. Maar niet nadat er eerst een groepsfoto was gemaakt!
20160214-3
Links op de foto de auteur van dit stuk, Curt Hagedoorn.

Eerste lessen van 2016 weer een succes!

17 januari 2016, de locatie als vanouds Theo Meijer Sport in Leusden, onze enthousiaste leden van de werkgroep techniek en natuurlijk onze en super gemotiveerde karateka troffen elkaar voor de eerste trainingen van 2016. De kleine budozaal was net groot genoeg voor onze karateka. Zowel de ochtend als de middagtraining werd goed bezocht, enkelen volgden beide trainingen. Helaas moest een aantal enthousiaste karateka wegens ziekte of andere oorzaak afmelden. Lees hierna de ervaringen van Lucinda Honselaar, deelneemster aan de eerste les.

In de eerste les van het jaar hebben we het over de heupinzet gehad. Met daarbij behorende onderwerpen: hoe ondersteunt de heup een techniek en op welke manier gebruik je je heup? We gingen een partner uitzoeken maar diegene mocht geen bekende zijn. Met je partner ging je de eerste en tweede renraku waza doen. Hierbij heb je tegenkracht van je partner en daarbij is het belangrijk dat je goed je heup inzet, want als je goed je heup inzet kom je verder met de stoot of trap en bij een verdediging sta je sterker en dan kun je de aanvallende techniek goed opvangen. Het laatste deel van de les hebben we veel besteed aan Tsuki no kata. In Tsuki no kata heb je veel verschillende standen en bij elke stand is het belangrijk dat je je heup vastzet op de goede manier. Dus als je met je rechter stoot, dan is je rechter heup naar voren. Dit probeerde ik zo goed mogelijk bij elke stand van de kata te doen. Ik vind persoonlijk Tsuki no kata een mooie en fijne kata om dat te leren. Ik vond deze les erg leerzaam en leuk. Voor mij was het erg vertrouwd omdat mijn oude leraar Bert Slot de les gaf.

Helaas hebben we geen groepsfoto van de eerste groep, de tweede groep heeft zich wel laten vereeuwigen. Zie de groepsfoto. Een verslag volgt nog.
20160117_2s

6 december 2015 een TOP-dag!!

Op 6 december, en onder toeziend oog van de goedheiligman, werden de nationale dangraad examens gehouden.

Het stijlplatform was op die dag goed vertegenwoordigd met een grote schare aan kandidaten. Kandidaten die over het algeheel een mooi examen lieten zien. De aanwezige examinatoren, onder het toeziend oog van de coördinator van het stijlplatform en het bondsbestuur, zagen een goede ingevulde dag. De kandidaten verschenen goed voorbereid voor de examinatoren en het publiek om hun kwaliteiten te laten zien.

Het klapstuk van de dag was toch wel het 5e dan examen van Rob Quant en Bert Slot. Na maanden van hard trainen, finetunen en afzien was het aan hen om hun kunnen te demonstreren. In een strak, goed in elkaar gezet examen lieten beide heren zien te beschikken over de juiste beleving, inzet, kime en controle om na afloop van de voorzitter van de KBN hun welverdiende diploma in ontvangst te nemen. Omdat foto’s meer zeggen dan woorden verwijzen we graag naar de opnames!
Klik hier voor de foto’s.

Wij feliciteren met het behalen van de:

1e dan:
Alida Wijbenga
Marcel Medema
Manouk van Egmond
Marcel Johan de Ruijg

2e dan:
Dennis Balder
Bjorn Tuinstra
Pieter Zeilstra
Antoine Willems
Alper Tekin Erdogan
Bert Bruns
Sigrid de Koff

3e dan:
Joris Drachman
Lesley Snijder

5e dan:
Rob Quant
Bert Slot
_mg_3394-2

dsc07468-3

Een dankwoord aan de examinatoren is hier zeker op zijn plaats, want zonder hun inspanningen zouden de examens niet mogelijk zijn, van links naar rechts staan: Peter Lewerissa, Pierre Drachman, Evert Baumgarten, Remon Hartkamp, Mohammadi El Ayachi, Claudia Mc Koy-Dijk, Wayne Verheuvel, Sergio Schouten en Jaap de Vries.

De examinatoren 20151206

De examinatoren 20151206

Onze hartelijke dank gaat naar Jos Palm voor het plaatsen van de foto’s in onze fotogalerij. Heb je nog foto’s die je wil laten opnemen? Stuur ons dan een bericht, dan regelen we dat.

Met vriendelijke groet, Sergio Schouten.